Przejdź do treści

Regulamin

Regulamin monamica.com

1. Definicje

1.1. Sklep - sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym https://monamica.com/, umożliwiający dostęp do monamica.com - sklepu internetowego z biżuterią z diamentami (dalej również jako: "monamica.com").
1.2. Operator - Monamica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 22, budynek Q22 (00-133), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000872066, posiadająca NIP/PODATEK: PL5213914123, REGON: 387664361, kapitał zakładowy: 10.000,00 ZŁ. Kontakt z Operatorem: office@monamica.com. Operator jest właścicielem Sklepu i usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344, z późn. zm.).
1.3. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, której świadczone są usługi na zasadach opisanych w Regulaminie, korzystająca ze Sklepu. Klientem może być (1) konsument, tj. osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu bez związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lub (2) przedsiębiorca, w tym osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale umowa zawarta ze Sklepem nie ma charakteru zawodowego.
1.4. Usługa Concierge - spotkanie Operatora z Klientem, mające na celu poznanie charakteru, oczekiwań i kierunku estetycznego Klienta, zmierzające do stworzenia zindywidualizowanego projektu biżuterii przez projektantów współpracujących z Operatorem, zgodnie z preferencjami Klienta, a w szczególności na jego życzenie.
1.5. Dane - dane Klienta, w tym dane osobowe, przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu.
1.6. Regulamin - niniejszy dokument.
1.7. GDPR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Regulamin
Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez Operatora za pośrednictwem Sklepu. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna dla możliwości korzystania ze Sklepu.

3. Charakterystyka Sklepu i świadczonych Usług

3.1. Monamica.com to internetowy sklep jubilerski z biżuterią diamentową. Skierowany jest do Klientów, którzy chcą: (i) zakupić biżuterię diamentową bezpośrednio od Operatora lub (ii) zaprojektować i zakupić biżuterię według indywidualnych preferencji (usługa concierge).
3.2. Kolorystyka i wygląd produktów prezentowanych w Sklepie mogą odbiegać od rzeczywistości – z powodów ograniczeń technicznych związanych z odtwarzaniem barw na sprzęcie komputerowym.
3.3. Operator ma prawo posługiwać się podwykonawcami przy świadczeniu usług w Sklepie.

4. Wymagania techniczne
Prawidłowe korzystanie ze Sklepu oraz prawidłowe wyświetlanie stron Sklepu nie wymaga instalacji szczególnego oprogramowania. Wystarczające jest w tym zakresie spełnienie minimalnych wymagań technicznych dla korzystania z Internetu, tj.: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa w możliwie najnowszej wersji.

5. Zasady korzystania ze Sklepu
5.1. Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.
5.2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści Sklepu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Operatora.
5.3. Klient nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim usług w całości lub w części ani opracowywania podobnych usług do świadczonych przez Operatora jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej.
5.4. Klient zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Sklepu lub utrudnienie korzystania ze Sklepu innym Klientom.
5.5. Klient nie może zamieszczać w Sklepie treści bezprawnych, przez które rozumie się w szczególności: treści wulgarne, o charakterze erotycznym, wzbudzające rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujące lub sprzyjające działaniom przestępczym, naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

6. Zakupy w sklepie i usługi Concierge

6.1. Klient ma możliwość bezpośredniego zakupu w Sklepie biżuterii diamentowej, której wizualizacja jest dostępna na stronie internetowej Sklepu.
6.2. Dokonanie zakupów w Sklepie jest możliwe zarówno dla Klientów, którzy założyli konto, jak również dla Klientów bez konta w Sklepie.
6.3. Zakup biżuterii diamentowej polega na:
1) wyborze produktu ze strony Sklepu,
2) dodaniu do koszyka,
3) podaniu danych do wysyłki,
4) wybraniu formy dostawy,
5) wybraniu formy płatności za pośrednictwem zewnętrznego operatora.
6.4. W cenie produktu zawarte jest ubezpieczenie na czas wysyłki.
6.5. Po dokonaniu wyboru formy płatności Klient zostaje przekierowany do strony płatności. Po dokonaniu płatności Operator otrzymuje potwierdzenie zapłaty i wysyła do Klienta potwierdzenie zakupu. Po tym następuje wysyłka zakupionej biżuterii diamentowej do Klienta.
6.6. Sposoby płatności, a także sposoby i ceny dostaw dostępne są na stronach Sklepu.
6.7. Podane ceny produktów są cenami brutto.
6.8. Klient zobowiązany jest podać podczas rejestracji swoje prawdziwe Dane i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
6.9. Klikając w przycisk „Zamawiam i płacę”, Klient potwierdza, że chce dokonać zakupu z obowiązkiem zapłaty.
6.10. Przed przejściem do płatności koniecznym jest akceptacja Regulaminu Sklepu oraz Polityki prywatności Sklepu. Klient ma w tym czasie również możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera, a co za tym idzie zgody na przesyłanie na podany przy rejestracji adres e-mail informacji handlowej.
6.11. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji towaru (nagrania wideo) mogą nie oddawać jej rzeczywistej wielkości. Operator dołożył wszelkich starań, aby prezentacja diamentów w formie zdjęć lub nagrań wideo (dotyczy wybranych produktów), dawała wyobrażenie ich masy (wielkości). W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz zdjęć Klient powinien skontaktować się ze Sklepem.
6.12. Wysyłka produktów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także do krajów, które Operator wskazał i określił odrębny koszt dostawy.
6.13. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu produktu bądź, gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić Operatora. Operator nie odpowiada za niedostarczenie produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Operator zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia produktu.
6.14. Zamówienie usługi concierge zostaje zainicjowane przez wypełnienie na stronie internetowej Sklepu stosownego formularza, do którego uzupełnienia wymagane są następujące dane: imię Klienta, jego adres email oraz numer telefonu.
6.15. Szczegółowe warunki wykonania usługi concierge ustalane są na spotkaniu Operatora z Klientem. Termin ww. spotkania Operator uzgadnia z Klientem w drodze kontaktu telefonicznego, po otrzymaniu wypełnionego formularza, o którym mowa w poprzednim punkcie.

7. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy

7.1. Chwila założenia przez Klienta konta w Sklepie jest równoznaczna z zawarciem z Operatorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej także: „umowa o prowadzenie konta w Sklepie”).
7.2. Podczas zawierania umowy o prowadzenie konta w Sklepie, Klient będący konsumentem, akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, iż został poinformowany o przewidzianym w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawie do odstąpienia od umowy i żąda wykonania usługi przed upływem terminu przewidzianego do odstąpienia od umowy, mając świadomość, że złożenie tego żądania skutkuje tym, że nie jest on uprawniony po wykonaniu usługi do odstąpienia od umowy zawartej z Operatorem w trybie wyżej wymienionej ustawy.
7.3. Klient może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta w Sklepie w każdym czasie bez podania przyczyn, wysyłając stosowne oświadczenie na adres email Operatora. Nie uchybia to możliwości odstąpienia lub reklamacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
7.4. Operator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy o prowadzenie konta w Sklepie z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia bez konieczności podawania przyczyny. Klient zostaje poinformowany o tym fakcie za pośrednictwem poczty email przypisanej do jego konta.
7.5. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sklepem na odległość w terminie 14 dni. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli w posiadanie produktu. Prawo, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem, który zawarł umowę ze Sklepem w ramach wykonania usługi concierge.
7.6. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail office@monamica.com bądź pocztą tradycyjną.
7.7. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
7.8. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7.9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.11. Klient ma obowiązek zwrócić (odesłać) rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Blokada konta
8.1. Użytkownicy zobowiązani są korzystać z zawartości Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
8.2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, naruszenia przepisów prawa lub w inny sposób godzących w dobra prawnie chronione, Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Klienta, zablokowania Klientowi dostępu do części usług dostępnych w Sklepie, a w szczególnie rażących przypadkach – bezpowrotnego usunięcia konta Klienta, w razie bezskutecznego uprzedniego wezwania Klienta do zaprzestania naruszeń. Zablokowanie konta Klienta i zablokowanie Klientowi dostępu do części usług dostępnych w Sklepie może być zgodnie z uznaniem Operatora zastosowane na określony czas lub do czasu jego odwołania.
8.3. Usunięcie konta Klienta stanowi wypowiedzenie Klientowi umowy o prowadzenie konta w Sklepie ze skutkiem natychmiastowym. O fakcie zablokowania konta, dostępu do części usług lub usunięcia konta Klient zostaje powiadomiony na aktualny adres e-mail.

9. Odpowiedzialność Operatora Sklepu
9.1. Operator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie usług.
9.2. Do założenia konta w Sklepie wymagane jest podanie adresu e-mail oraz hasła.
9.3. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9.4. Klient przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu, za pomocą którego Klient przegląda strony Sklepu, pewne funkcje Sklepu mogą być dla niego niedostępne.
9.5. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Sklepu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Sklepu, o czym uprzednio zamieści informację na stronie Sklepu.

10. Dane osobowe

10.1. Operator przetwarzana dane osobowe Klientów i jest ich administratorem.
10.2. Do złożenia zamówienia w Sklepie wymagane jest podanie imienia, nazwiska, firmy (jeśli dotyczy), adresu, kodu pocztowego, miasta, kraju.
10.3. Uprawnienia Klienta oraz więcej bieżących informacji na temat ochrony danych osobowych, w tym obowiązki informacyjne wymagane przez RODO, znajdują się w Polityce prywatności Sklepu.

11. Reklamacje

11.1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres: office@monamica.com. Na ten sam adres Klient może składać reklamacje z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania usług przez Operatora.
11.2. Reklamacja powinna zawierać:
a) wskazanie danych Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację;
b) przedmiot reklamacji;
c) okoliczności uzasadniające reklamację;
d) wskazanie żądania.
11.3. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Operatora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od ich otrzymania, jeżeli Klient w sposób jasny i przejrzysty sformułuje zgłoszenie.
11.4. W przypadku niekompletności lub niejasności uniemożliwiających rozpoznanie reklamacji w powyższym terminie Operator zwróci się do Klienta z prośbą o jej uzupełnienie w terminie 7 dni. W razie bezskutecznego wezwania reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
11.5. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Klient zostaje powiadomiony na aktualny adres e-mail.
11.6. Jeżeli Operator nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że uznał reklamację.
11.7. W przypadku, gdy reklamacja zgłoszona przez Klienta będącego konsumentem nie zostanie uwzględniona, Operator przekaże Klientowi w odpowiedzi na reklamację oświadczenie o:
a) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed wojewódzkim inspektorem handlowym albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, albo o
b) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed wojewódzkim inspektorem handlowym.
11.8. Oświadczenie zostanie przekazane Klientowi w drodze wiadomości e-mail.
11.9. W przypadku, o którym mowa w ust. 10.7 a) powyżej, Operator wraz z oświadczeniem przekaże Klientowi informację o podmiocie uprawnionym do polubownego rozpoznania sporu. Z rejestrem tych podmiotów Klient może zapoznać się na stronie http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html.
11.10. Jeżeli Operator nie złoży żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

12. Postanowienia końcowe
12.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Operatora oraz pod adresem elektronicznym https://monamica.com/ w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
12.2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Niezależnie od tego informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana na głównej stronie Sklepu.
12.3. Zmiany wchodzą w życie z upływem 7 dni od dnia umożliwienia zapoznania się z nimi przez Klienta.
12.4. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Klient uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres office@monamica.com przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W takim przypadku do chwili wygaśnięcia Umowy stosuje się postanowienia Regulaminu w poprzednim brzmieniu, a Umowa wygasa z dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie.
12.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz RODO.
12.6. Ewentualne spory z Klientem będącym konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, natomiast ewentualne spory z Klientem, który nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Operatora.
12.7. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Klient będący konsumentem uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich. Z rejestrem tych podmiotów uprawnianych do rozwiązywania tych sporów Klient może zapoznać się na stronie http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html.
12.8. Użytkownicy będący konsumentami mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsumenci mogą składać skargi. Dostępna jest pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
12.9. Postanowienia dotyczące konsumentów w zakresie art. 3851-3853, art. 556-576 (za wyjątkiem art. 558 § 1 zdanie drugie, art. 563 oraz art. 567 § 2), a także 5761-5764 Kodeksu cywilnego, a także w przedmiocie prawa odstąpienia od umowy – stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Załącznik nr 1 - Odstąpienie od umowy

Szablon dostępny poniżej:

Język
English
Otwórz rozwijaną listę